Regulamin dotyczący usług doradczych/usług rytualnych

 • Usługi doradcze, usługa rytualna

kontakt@circle- of-love.net, w części dalszej tekstu przytaczana jako marlenacoachmentalny@gmail.com, stanowi ofertę internetową (ezoterycznych, duchowych) usług doradczych i  rytualnych. Pod pojęciem (ezoteryczne, duchowe) usługi doradcze i rytualne należy rozumieć wsparcie emocjonalne.

Do doradztwa i lub usługi rytualnej zobowiązujemy się po uprzednim omówieniu naszego  potwierdzenia zlecenia na piśmie, zgodnie z treścią tego zlecenia. Potwierdzenia zlecenia na piśmie oraz (ezoteryczna, duchowa) usługa doradcza i usługa rytualna zostają wykonane dopiero po uiszczeniu pełnej zapłaty. Potwierdzenie zlecenia na piśmie jest jednocześnie akceptacją Regulaminu. Usługi doradcze i rytualne nie stanowią alternatywy dla żadnego z zawodów medycznych lub innych –  z wszystkich usług i metod pracy klient korzysta na wyraźne życzenie, własną odpowiedzialność i ze świadomością,  że wszystkie odpłatne usługi są naukowo i technicznie niemożliwe do udowodnienia i polegają tylko na wewnętrznym przekonaniu i wierze a dla osób trzecich mogą stanowić niezrozumiałe zachowanie klienta i doradcy.

Klient jest świadomy tego, że nie możemy zagwarantować oczekiwanego przez niego rezultatu usługi i rezultat ten jest racjonalnie niewytłumaczalny, jak również, że różne metody pracy/rytuały są deklarowane także jako efekt placebo.

 • Pełnoletność

Wszystkie usługi na stronie www.circle-of-love.net   są skierowane wyłącznie dla klientów pełnoletnich i zostaną wykonane wyłącznie dla klienta, który ma ukończone 18 lat.

 

 • Roszczenie gwarancyjne

Prawo do reklamacji z tytułu gwarancji na wykonane (ezoteryczne, duchowe) usługi doradcze oferowane na stronie internetowej www.circle-of-love.net  nie przysługuje. Nie możemy udzielić gwarancji na zobowiązania wynikające z (ezoterycznych, duchowych) usług doradczych.

 

 • Ceny i płatność

Wszystkie podane jak też nie podane na stronie internetowej www.circle-of-love.net ceny dotyczące  (ezoterycznych, duchowych) usług doradczych zawierają ustawowy podatek VAT w obecnej wysokości 19%. Dokonane opłaty za doradztwo i rytuał nie podlegają zwrotowi, również wtedy, kiedy uzgodniony czas rytuału jeszcze się nie zakończył oraz w sytuacji, kiedy zleceniodawca zerwie współpracę. Gwarancja zwrotu pieniędzy nie istnieje. Ceny nie są formą honorarium za rezultat.

 

 • Pouczenie o odstąpieniu

W przypadku gdy praca rytualna została rozpoczęta w trakcie terminu na odstąpienie od umowy na Państwa wyraźne życzenie wówczas Państwa prawo odstąpienia od umowy wygasa. O ile praca rytualna nie została rozpoczęta w ciągu terminu na odstąpienie od umowy możecie Państwo złożyć w ciągu 14 dni bez podania przyczyn oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej (np. listownie bądź e-mailem). Bieg terminu rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednakże nie przed zawarciem umowy, jak również nie przed spełnieniem naszych obowiązków informacyjnych wynikających z artykułu 246 §2 w powiązaniu z § 1 ustęp 1 i 2 EGBGB [ustawy wprowadzającej do kodeksu cywilnego] oraz naszych obowiązków wynikających z §312g ustęp 1 zd. 1 BGB [kodeksu cywlinego] w powiązaniu z art. 246 § 3 EGBGB. W celu zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy odesłać oświadczenie o odstąpieniu w terminie.

Oświadczenie o odstąpieniu należy kierować na adres:

Marlena Beata Altenberg

Ellerauer Weg 38

22523 Hamburg

Tel. +49 (0)152-31813767

e-mail: kontakt@circle-of-love.net

 

Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy należy dokonać zwrotu otrzymanych przez obie strony świadczeń i zwrócić ewentualne uzyskane zyski (np. odsetki). W przypadku gdy Państwo nie są w stanie zwrócić nam uzyskanego świadczenia jak też zysków (np. korzyści z tytułu użytkowania) w całości lub w części bądź mogą zwrócić je w pogorszonym stanie, wówczas muszą nam Państwo o tyle zrekompensować utraconą wartość. Może to oznaczać, że będziecie Państwo musieli nadal wypełniać wynikające z umowy zobowiązania płatnicze za okres do odstąpienia od umowy. Zobowiązania do zwrotu płatności muszą zostać wykonane w ciągu 30 dni. Termin rozpoczyna się dla Państwa w momencie odesłania nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dla nas liczony jest od momentu jego otrzymania.

Uwagi dodatkowe: Państwa prawo do odstąpienia od umowy wygasa wcześniej, jeśli umowa została w pełni zrealizowana przez obydwie strony na Państwa wyraźne życzenie lub rozpoczęto wykonywanie usługi rytualnej przed upływem terminu odstąpienia od umowy, przed skorzystaniem przez Państwo z prawa do odstąpienia od umowy.

 • Odpowiedzialność

W każdym przypadku roszczenia z tytułu gwarancji a w szczególności roszczenie o odszkodowanie są wykluczone, chyba że z naszej strony nastąpiłoby rażące niedbalstwo. To wyłączenie odpowiedzialności ma zastosowanie także wtedy, gdy roszczenia wynikają z  czynu niedozwolonego.

 

 • Dyskrecja

Wszystkie (ezoteryczne, duchowe) usługi doradcze i rytualne oraz zapytania nawiązujące relację biznesową są traktowane jako ściśle poufne a milczenie zachowane. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim nie następuje.

8.) Dodatkowe porozumienia umowne

Ustne umowy dodatkowe są ważne tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie potwierdzone na piśmie. Nieskuteczność jednego z tych warunków nie wpływa na skuteczność pozostałych.

 • Linki

W wyroku z dnia 12 maja 1998 r Sąd Okręgowy w Hamburgu orzekł, że udostępniając link, można być ewentualnie odpowiedzialnym za treść strony, do której prowadzi link. Można temu zapobiec – według Sądu Okręgowego – jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się od tych treści.

Dla wszystkich tu zamieszczonych linków obowiązuje: www.circle-of-love.net chciałaby wyraźnie podkreślić, że w żadnym wypadku nie mamy wpływu na kształt i treści stron, do których prowadzą linki. Dlatego dystansujemy się niniejszym wyraźnie od treści wszystkich stron, do których prowadzą linki na naszej stronie głównej i nie przyjmujemy  ich treści jako własnych. To oświadczenie obowiązuje dla wszystkich linków istniejących na tej stronie głównej.

10.) Miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji

Miejscem wykonania jest Seligenstadt. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego w indywidulanym przypadku w związku z usługami doradczymi i usługami rytualnymi jest Seligenstadt.

 • Zasady, które użytkownicy powinni wziąć pod uwagę

Z oferowanych usług mogą korzystać wyłącznie osoby prawnie pełnoletnie od 18-tego roku życia. Jeśli zdarzyłoby się, że z niniejszego serwisu usług korzysta osoba niepełnoletnia wówczas za skutki i przypadające koszty odpowiada w pełni prawny przedstawiciel.

Nie należy utożsamiać porad, rytuałów i informacji z pracą terapeutyczną. Nie zastępują one profesjonalnego doradcy z innych odpowiednich grup zawodowych. W przypadku pytań dotyczących zdrowia Marlena Beata Altenberg wskazuje na to, że nie jest lekarzem, osobą lecząca metodami niekonwencjonalnymi. Stąd proszę się zwrócić w tych zakresach do specjalistów. Nie udzielamy informacji dotyczących śmierci czy też gier z nagrodami.

Przedstawione tu Regulamin obowiązuje dla wszelkich transakcji handlowych z panią Marlena Beata Altenberg.

Również dla wszystkich form poradnictwa dotyczących najróżniejszych obszarów tematycznych, czy to osobistych, telefonicznych czy pisemnych. Pani Marlena Beata Altenberg jest usługodawcą w zakresie ezoterycznego i duchowego doradztwa życiowego i pracy rytualnej, kładzenia kart, wróżenia, przepowiadania przy pomocy kart i bez, przepowiadania przyszłości, seminariów i kursów, również doradztwa telefonicznego w sieci stacjonarnej w obecnie obowiązującej stałej cenie lub pod płatnym serwisowym numerem telefonu w ramach usług dodanych. Realizuje swoje usługi wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu. Korzystając z porady telefonicznej, osobistej, pracy rytualnej, seminarium, kursu lub ćwiczeń akceptujecie Regulamin.

 

 

Regulamin Sklepu

Regulamin firmy Circle of Love

 • 1 Zastosowanie w odniesieniu do przedsiębiorców i definicje pojęć
 • Poniższy Regulamin ma zastosowanie dla wszystkich dostaw między nami a konsumentem w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie  mogą być przypisane ani jej działalności gospodarczej, ani prowadzonej na własny rachunek działalności zawodowej (§ 13 BGB).

 • 2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) Do zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://                – stosuje się następujące postanowienia dotyczące zawierania umowy.

(2) W przypadku zawierania umowy, umowa jest finalizowana z

Circle of Love

Marlena Beata Altenberg

Ellerauer weg 38

22523 Hamburg

Niemcy

(3) Prezentacja towarów w naszym sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty z naszej strony, lecz jest niewiążącym zaproszeniem konsumenta do zamówienia towarów. Zamawiając wybrany towar konsument składa wiążącą propozycję zawarcia umowa kupna.

(4) Po otrzymania zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące zasady: Konsument składa wiążącą propozycję zawarcia umowy, pomyślnie przechodząc przez procedurę zamówienia podaną przez nasz sklep internetowy,

Zamówienie składa się z następujących kroków:

1)Wybór pożądanego towaru „Do koszyka”

2)Potwierdzenie kliknięciem „Obejrzyj koszyk”

3) Sprawdzenie informacji w koszyku

4) Potwierdzenie kliknięciem „Przejście do kasy”

5) Podanie danych Kupującego (adres, numer telefonu, adres e-mail) jak też wybór formy płatności (przelew, Paypal) i zaakceptowanie Regulaminu.

6) Wiążące wysłanie zamówienia poprzez kliknięcie „Wysłanie zamówienia”

Przed wiążącym wysłaniem zamówienia Konsument może przyciskając przycisk „wstecz” znajdujący się w używanej przez niego przeglądarce internetowej powrócić po sprawdzeniu swoich informacji na stronę internetową, względnie poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej anulować proces zamówienia. Potwierdzamy wpłynięcie zamówienia natychmiast poprzez automatycznie wygenerowanego e-maila („Potwierdzenie zamówienia”). Tym samym zamówienie jest przez nas przyjęte.

(5) Przechowywanie tekstu zamówienia w naszym sklepie internetowym: Prześlemy Państwu informacje dotyczące zamówienia e-mailem. Wgląd w Regulamin macie Państwo w każdej chwili również na http://www.              /impressum. Państwa informacje dotyczące zamówienia nie są już ze względów bezpieczeństwa dostępne przez internet.

 • 3 Ceny, koszty przesyłki, płatność, wymagalność
 • Podane ceny zawierają ustawowy podatek VAT i pozostałe składniki ceny. Do tego dochodzą ewentualne koszty przesyłki (3,50 Euro na terenie Niemiec, 4,50 Euro na terenie Europy).
 • Konsument ma możliwość zapłaty z góry, Paypal.
 • Jeśli konsument wybrał formę zapłaty z góry, wówczas zobowiązuje się do niezwłocznego uiszczenia kwoty zakupu.

 

 • 4 Dostawa

O ile nie podano tego wyraźnie inaczej w opisie produktu, wszystkie oferowane przez nas produkty są dostępne do natychmiastowej wysyłki. Dostawa następuje najpóźniej w przeciągu 5-ciu dni roboczych. W przypadku płatności z góry termin dostawy zaczyna biec w dniu następującym po zleceniu przelewu bankowi a w przypadku wszystkich innych form płatności w dniu następującym po zawarciu umowy. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu dostawy wówczas termin upływa następnego dnia roboczego.

(2) Ryzyko przypadkowego zaginięcia i przypadkowego pogorszenia się stanu sprzedanej rzeczy przechodzi w przypadku transakcji wysyłkowej na kupującego dopiero z momentem przekazania jemu przedmiotu kupna.

 • 5 Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie własność towaru do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.

 

 

 • 6 Prawo odstąpienia od umowy klienta jako konsumenta

      Prawo odstąpienia od umowy dla konsumentów

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi postanowieniami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani jej działalności gospodarczej, ani prowadzonej na własny rachunek działalności zawodowej:

Pouczenie o odstąpieniu

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwo osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, powinni Państwo nas tj.

Circle of Love

Marlena Beata Altenberg

Ellerauer Weg 38

22 523 Hamburg

Niemcy

e-mail: kontakt @circle-of-love.net

 

o tym poinformować poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismem wysłanym pocztą lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możecie w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe.

Konsekwencje odstąpienia

W przypadku gdy odstąpicie Państwo od niniejszej umowy dokonamy zwrotu wszystkich otrzymanych od Państwa płatności łącznie z kosztami dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Państwo innego rodzaju dostawy niż najkorzystniejsza standardowa oferowana przez nas) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wpłynęło do nas Państwa oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy.  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki Państwo zastosowali w pierwotnej transakcji, chyba że zostało to z Państwem uzgodnione wyraźnie inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniecie Państwo obciążeni opłatami za ten zwrot.

Możemy odmówić zwrotu płatności do momentu otrzymania zwracanego towaru lub dopóki nie przedstawicie Państwo dowodu na odesłanie go, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od  niniejszej umowy. Termin uznaje się za zachowany jeśli odeślecie Państwo towar przed upływem 14 dni.

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej towaru w wysokości 3,50 Euro.

Koniec pouczenia o odstąpieniu

***********************************************************

 • 7 Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcecie Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić niniejszy formularz i odesłać go) na adres:

Circle of Love

Ellerauer Weg 38

22 523 Hamburg

Niemcy

e-mail: kontakt @circle-of-love.net

 

 

Niniejszym odstępuję/-my (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów(*)/świadczenia następującej usługi(*)

______________________________

Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*)

______________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

______________________________

Adres konsumenta(-ów)

______________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli powiadomienie jest w formie papierowej)

______________________________

data

______________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

 • 8Gwarancja

Obowiązują ustawowe przepisy gwarancyjne.

 • 9 Język umowy

Jako język umowy ma zastosowanie wyłącznie językpolski .